Privacy statement

Met de invoering van Algemene Verordening Gegevensverwerking (Wet AVG) willen wij u het vertrouwen geven dat wij zeer zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. We werken met goed beveiligde systemen en een begrijpelijk privacy statement.

wie zijn wij

Wij zijn ZZPR.nl B.V.

Wij zijn gevestigd op de Haakakker 36, 5466 NA te Veghel met als vestigingskantoor op de Europalaan 30, 5232 BC 's-Hertogenbosch

Hierna tezamen: ZZPR.nl of wij/we

en is samen verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.

van wie verzamelen wij persoonsgegevens

     
 • bezoekers en of gebruikers van de website of ZZPR.nl app

Bij een bezoek aan onze website of gebruik van onze app, verzamelen we de informatie gerelateerd aan type apparaat, browser en hoe je onze website bezoekt of app gebruikt. Dit met als doel voor het verzorgen van het gebruikersgemak, optimaliseren van de website, app en het continu verbeteren van onze diensten.

Deze informatie verwerken we met uw toestemming om de overeenkomst en / of gebruikersvoorwaarde, welke we met u aan zijn gegaan, goed uit te kunnen voeren.

     
 • zzp-ers, sollicitanten, (potentiele) kandidaten, pay-rollers

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder bemiddeling, payroll, advies, planning en salarisadministratie.

Deze informatie verwerken we met uw toestemming om de overeenkomst en / of gebruikersvoorwaarde, welke we met u aan zijn gegaan, goed uit te kunnen voeren.

     
 • zakelijke relaties

Wij verwerken persoonsgegevens van personen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken mee doen. Dit met als doel om gericht aanbiedingen te kunnen doen, verstrekken van juiste informatie over onze dienstverlening en andere activiteiten. Om zo opdrachtovereenkomsten te sluiten en de relatie te onderhouden.

Deze informatie verwerken we met uw toestemming om de overeenkomst en / of gebruikersvoorwaarde, welke we met u aan zijn gegaan, goed uit te kunnen voeren.

wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens

Wij verzamelen uw persoonsgegevens bijvoorbeeld als uw onze website bezoekt of de ZZPR.nl app download en gebruikt. Uw gegevens worden ook verzameld bij:

     
 • het zelf invullen van uw informatie op onze website
 •    
 • het aanmaken van een account op onze website of op onze app
 •    
 • het inschrijven op een van onze vestigingen
 •    
 • een andere wijze van aanmelding om zo gebruik te maken van onze dienstverlening

Bij indirecte gegevensverzameling kan dat gebeuren door middel van bijvoorbeeld social media en enkel bij een gerechtvaardigde reden ter veronderstelling dat u gebruikt wilt maken van onze dienstverlening. (bij geen interesse worden deze gegevens ook verwerkt)

Indirecte gegevensverzameling kan ook bij ons terecht komen via de door u opgegeven contactpersoon voor een referentie, als klanten, waar u bent aangeboden of waar u werkt of gewerkt hebt, persoonlijke informatie over u met ons delen of die u aanmeldt voor onze dienstverlening. Uiteraard alleen indien dit onderdeel uitmaakt van of voortvloeit uit onze overeenkomst.

In het geval van pay-rolling via leveranciers hebben wij met de leverancier afgesproken dat deze u informeert en verwijst naar ons privacystatement.

met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen

ZZPR.nl kan uw persoonsgegevens doorgeven aan de volgende (categorieꬩ ontvangers: 

     
 • bedrijven die deel uitmaken van de ZZPR.nl groep
 •    
 • onderaannemers en leveranciers (zoals gegevensverwerkers) die namens ZZPR.nl diensten verlenen of opdrachten uitvoeren. Deze ontvangers hebben alleen toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren en zijn gebonden aan contractuele verplichtingen
 •    
 • derden zoals dienstverleners die functies in onze opdracht uitvoeren (waaronder test-,opleidings-, en/of exameninstituten, partijen die klanttevredenheidsmetingen doen o.a. ten behoeve van keurmerken en certificeringen, externe consultants, zakenpartners en professionele adviseurs als advocaten, auditors, technische ondersteuningsfuncties en IT-consultants die onze systemen ontwikkelen en testen)
 •    
 • opdrachtgevers waar we u voor kunnen stellen, waar u via ons aan het werk gaat of bent, of die ons vragen onze dienstverlening in te zetten voor uw loopbaanbegeleiding, coaching, bemiddeling of outplacement
 •    
 • individuen en organisaties die informatie over bijvoorbeeld uw referentie hebben of geschiktheid (zoals diploma’s) of die wij, op uw verzoek gegevens verstrekken of die ons op uw verzoek informatie verstrekken, zoals huidige, voormalige of beoogde werkgevers, opleiders, exameninstituten en andere instanties
 •    
 • derden aan wie wij gegevens, met uw uitdrukkelijke toestemming, verstrekken of op uw verzoek gegevens delen in verband met dataportabiliteit
 •    
 • pensioenfonds(en)
 •    
 • overheidsinstanties en andere instanties (zoals subsidie-aanvragers) indien wij van mening zijn dat we daartoe verplicht of gerechtigd zijn.

En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis. 

Het delen van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, toestemming, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij "“wij verzamelen uw persoonsgegevens”"

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven of opgeslagen buiten Nederland. ZZPR.nl heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd. Uw persoonsgegevens kunnen worden verstuurd naar een of meerdere landen binnen of buiten de Europese Unie en daar worden verwerkt. Wij zullen uw persoonsgegevens alleen naar landen buiten de EU doorgeven waarvan de Europese Commissie van mening is dat u daar een afdoende mate van bescherming hebt of waar ZZPR.nl of haar groepsmaatschappijen passende veiligheidsmaatregelen heeft genomen om de privacy van uw gegevens te waarborgen.

welke persoonsgegevens verzamelen wij van u

Over het algemeen kan onze website bezocht worden en de ZZPR.nl app gebruikt worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven.

Wij verzamelen niet-identificeerbare informatie over gebruikers van de website en ZZPR.nl app: 

     
 • datum en tijd van uw toegang
 •    
 • de bron vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website
 •    
 • het besturingssysteem dat u gebruikt
 •    
 • de onderdelen van de website of app die u bezoekt
 •    
 • de pagina’'s van de website of app die u heeft bezocht
 •    
 • informatie over het type apparaat dat u gebruikt
 •    
 • het materiaal dat u opstuurt of downloadt van de website.

Wij verzamelen identificeerbare informatie als het gaat om u als zzp-er werkzaam via ZZPR.nl., welke van belang is voor onze dienstverlening. U kunt hierbij denken aan: 

     
 • naw gegevens
 •    
 • geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 •    
 • gegevens over uw opleidingen
 •    
 • uw beschikbaarheid
 •    
 • pasfoto
 •    
 • identiteitsbewijs

ZZPR.nl maakt gebruik van cookies (zie ook cookie verklaring)en web statistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren.

wij verzamelen uw persoonsgegevens

Wij verzamelen uw persoonsgegevens om contact met u te kunnen onderhouden, ter analyse en voor een betere dienstverlening. 

hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens

ZZPR.nl bewaart persoonsgegevens in overeenstemming met de wet niet langer dan noodzakelijk in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. 

Uw rechten

U hebt het recht om een verzoek in te dienen voor: 

     
 • inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken
 •    
 • rectificatie van uw persoonsgegevens
 •    
 • verwijdering van uw persoonsgegevens of beperking van verwerking (beperking van verwerken onder bepaalde omstandigheden zoals bijvoorbeeld bij een wettelijke verplichting)
 •    
 • Uw identiteit op uw verzoek te kunnen vaststellen aan de hand van uw persoonsgegevens

ZZPR.nl maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming dat enkel gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking met inbegrip van profilering.

     
 • voor kandidaten, zzp-ers en opdrachtgevers met een account
 •    

Indien u een eigen account hebt, heeft u inzage in een groot deel van uw persoonsgegevens en kunt u als kandidaat of zzp-er de gegevens voor het recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid) downloaden. 

Als de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming heeft u ook het recht om uw toestemming op enig moment in te trekken. 

let op:
Het intrekken van uw toestemming is echter niet van invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking op basis van uw eerdere toestemming, wanneer deze betrekking hebben op een overeenkomst of een wettelijke verplichting voor ZZPR.nl. 

toestemming intrekken

     
 • Bij toestemming intrekken van het ontvangen van informatie voor nieuwsberichten, evenementen, alerts of andere berichten kunt u zich afmelden via de afmeldmogelijkheid in de mail.
 •    
 • Uw gegevens wijzigen of verwijderen welke u zelf niet kunt aanpassen, neem dan gerust contact op met uw contactpersoon of vestiging.

klachten

Heeft u vragen, opmerkingen of een klacht over de bescherming van uw persoonsgegevens door ZZPR.nl, neem dan contact op met de vestiging of uw contactpersoon. U kunt ook schriftelijk of per e-mail contact met ons zoeken: 

ZZPR.nl
Europalaan 30
5232 BC s'’-Hertogenbosch
U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken via het volgende e-mail adres:privacy@zzpr.nl
Daarbij heeft u het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

datalek

Is er sprake van een datalek, vermoed u verlies of ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens, laat het ons dan direct weten. Wij verzoeken u dit te melden via ons emailadres: privacy@zzpr.nl 

beveiliging

ZZPR.nl doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beschermen. Wij doen dat aan de hand van ons informatiebeveiligingsbeleid. Wij hebben daartoe, rekening houdend met de laatste stand van de techniek, fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen getroffen om onrechtmatig gebruik te voorkomen. Deze maatregelen worden regelmatig ge굡lueerd en waar nodig geactualiseerd.

Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is ZZPR.nl met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen. 

U dient ervan bewust te zijn dat u zelf verantwoordelijk bent voor de beveiliging van uw computerapparatuur en/of telefoon en van uw eigen internetverbinding, en dat deze nooit 100% veilig is. De verzending van persoonsgegevens via internet geschiedt dan ook op uw eigen risico. De juiste werking en beveiliging van de ZZPR.nl app is alleen van toepassing wanneer het device, waar de ZZPR.nl app op is geinstalleerd, voorzien is van de officiële versies van besturingssystemen van Google (Android) en Apple (iOS) die door ons worden ondersteund.

wijzigingen

ZZPR.nl kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacystatement. Het meest actuele Privacystatement is te allen tijde in te zien op de website en via de ZZPR.nl NL. We raden u aan het privacystatement regelmatig na te lezen. Deze versie is opgesteld in maart 2019. 


John Poot Met ZZPR.nl zijn duidelijke afspraken te maken en, zeker zo belangrijk, wat wordt beloofd wordt ook nagekomen.

Cees Snelders, Bouwgroep Moonen B.V.
Aannemings- en bouwbedrijf Zwaluwe BV Ze komen met de juiste mensen voor het werk dat moet worden gedaan. En dat is natuurlijk waar het om draait.

René van 't Geloof, Aannemings- en bouwbedrijf Zwaluwe BV
Aannemers Jansen en Vis B.V. Zeer te spreken over ZZPR.nl. "Die samenwerking is gewoon hartstikke goed. Een heldere wederzijdse communicatie staat voor duidelijke afspraken.

Erwin Defilet, Jansen & Vis
Van de Ven Bouw en Ontwikkeling, Tilburg Op basis van wensen en behoeften leveren ze de juiste vakmensen, die gaan en staan voor de kwaliteit die Van de Ven als norm stelt.

Stef Polman, Van de Ven Bouw en Ontwikkeling Tilburg B.V.
Giesbers-Rotterdam B.V. ZZPR.nl levert enerzijds zoals gezegd vakmensen en valt anderzijds als organisatie in de smaak.

Ingrid Philipsen, Giesbers Rotterdam
Cornelissen Aannemingsbedrijf b.v. ZZPR.nl, een partner waarmee wij een relatie hebben op het gebied van samen werken aan kwaliteit.

Charles Westheim, Cornelissen Aannemingsbedrijf B.V.
Barli b.v. Via ZZPR.nl hebben we nu mensen aan de slag die hun vak verstaan. Flexibel en zelfstandig.

Addy van Boekel, Barli B.V.
Bouwbedrijf Jan van de Vliert B.V. De samenwerking met ZZPR.nl loopt prima. Korte lijnen maakt dat je meteen kunt inspelen op de behoefte.

Jan van de Vliert, Bouwbedrijf Jan van de Vliert B.V.
Bouwbedrijf van Asperdt Wij waarderen een partner als ZZPR daarom zeer; zij hebben ons al vaak uitstekend geholpen met goede arbeidskrachten.

Ed Kooijmans, Bouwbedrijf van Asperdt
NBU De samen werking met ZZPR is ons goed bevallen aangezien er een goede navolging van afspraken was.

Johan van de Beemd, Nederlandse Bouw Unie B.V.