Met de invoering van Algemene Verordening Gegevensverwerking (Wet AVG) willen wij u het vertrouwen geven dat wij zeer zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. We werken met goed beveiligde systemen en een begrijpelijk privacy statement.

Wie zijn wij

Wij zijn ZZPR.nl B.V.

Wij zijn gevestigd op de Haakakker 36, 5466 NA te Veghel met als vestigingskantoor op de Europalaan 30, 5232 BC ‘s-Hertogenbosch

Hierna tezamen: ZZPR.nl of wij/we

en is samen verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.

Van wie verzamelen wij persoonsgegevens

 • Bezoekers en of gebruikers van de website of ZZPR.nl app

Bij een bezoek aan onze website of gebruik van onze app, verzamelen we de informatie gerelateerd aan type apparaat, browser en hoe je onze website bezoekt of app gebruikt. Dit met als doel voor het verzorgen van het gebruikersgemak, optimaliseren van de website, app en het continu verbeteren van onze diensten.

Deze informatie verwerken we met uw toestemming om de overeenkomst en / of gebruikersvoorwaarde, welke we met u aan zijn gegaan, goed uit te kunnen voeren

 • Zzp’ers, sollicitanten, (potentiele) kandidaten, pay-rollers

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder bemiddeling, payroll, advies, planning en salarisadministratie.

Deze informatie verwerken we met uw toestemming om de overeenkomst en / of gebruikersvoorwaarde, welke we met u aan zijn gegaan, goed uit te kunnen voeren.

 • Zakelijke relaties

Wij verwerken persoonsgegevens van personen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken mee doen. Dit met als doel om gericht aanbiedingen te kunnen doen, verstrekken van juiste informatie over onze dienstverlening en andere activiteiten. Om zo opdrachtovereenkomsten te sluiten en de relatie te onderhouden.

Deze informatie verwerken we met uw toestemming om de overeenkomst en / of gebruikersvoorwaarde, welke we met u aan zijn gegaan, goed uit te kunnen voeren.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens

Wij verzamelen uw persoonsgegevens bijvoorbeeld als uw onze website bezoekt of de ZZPR.nl app downloadt en gebruikt. Uw gegevens worden ook verzameld bij:

 • Het zelf invullen van uw informatie op onze website
 • Het aanmaken van een account op onze website of op onze app
 • Het inschrijven op een van onze vestigingen
 • Een andere wijze van aanmelding om zo gebruik te maken van onze dienstverlening

Bij indirecte gegevensverzameling kan dat gebeuren door middel van bijvoorbeeld social media en enkel bij een gerechtvaardigde reden ter veronderstelling dat u gebruikt wilt maken van onze dienstverlening. (bij geen interesse worden deze gegevens ook verwerkt)

Indirecte gegevensverzameling kan ook bij ons terecht komen via de door u opgegeven contactpersoon voor een referentie, als klanten, waar u bent aangeboden of waar u werkt of gewerkt hebt, persoonlijke informatie over u met ons delen of die u aanmeldt voor onze dienstverlening. Uiteraard alleen indien dit onderdeel uitmaakt van of voortvloeit uit onze overeenkomst.

In het geval van pay-rolling via leveranciers hebben wij met de leverancier afgesproken dat deze u informeert en verwijst naar ons privacy statement.

Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen

ZZPR.nl kan uw persoonsgegevens doorgeven aan de volgende (categorieꬩ ontvangers: 

 • Bedrijven die deel uitmaken van de ZZPR.nl groep
 • Onderaannemers en leveranciers (zoals gegevensverwerkers) die namens ZZPR.nl diensten verlenen of opdrachten uitvoeren. Deze ontvangers hebben alleen toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren en zijn gebonden aan contractuele verplichtingen
 • Derden zoals dienstverleners die functies in onze opdracht uitvoeren (waaronder test-, opleidings-, en/of exameninstituten, partijen die klanttevredenheidsmetingen doen o.a. ten behoeve van keurmerken en certificeringen, externe consultants, zakenpartners en professionele adviseurs als advocaten, auditors, technische ondersteuningsfuncties en IT-consultants die onze systemen ontwikkelen en testen)
 • Opdrachtgevers waar we u voor kunnen stellen, waar u via ons aan het werk gaat of bent, of die ons vragen onze dienstverlening in te zetten voor uw loopbaanbegeleiding, coaching, bemiddeling of outplacement
 • Individuen en organisaties die informatie over bijvoorbeeld uw referentie hebben of geschiktheid (zoals diploma’s) of die wij, op uw verzoek gegevens verstrekken of die ons op uw verzoek informatie verstrekken, zoals huidige, voormalige of beoogde werkgevers, opleiders, exameninstituten en andere instanties
 • Derden aan wie wij gegevens, met uw uitdrukkelijke toestemming, verstrekken of op uw verzoek gegevens delen in verband met dataportabiliteit
 • Pensioenfonds(en)
 • Overheidsinstanties en andere instanties (zoals subsidie-aanvragers) indien wij van mening zijn dat we daartoe verplicht of gerechtigd zijn.

En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

Het delen van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, toestemming, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “wij verzamelen uw persoonsgegevens”

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven of opgeslagen buiten Nederland. ZZPR.nl heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd. Uw persoonsgegevens kunnen worden verstuurd naar een of meerdere landen binnen of buiten de Europese Unie en daar worden verwerkt. Wij zullen uw persoonsgegevens alleen naar landen buiten de EU doorgeven waarvan de Europese Commissie van mening is dat u daar een afdoende mate van bescherming hebt of waar ZZPR.nl of haar groepsmaatschappijen passende veiligheidsmaatregelen heeft genomen om de privacy van uw gegevens te waarborgen.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u

Over het algemeen kan onze website bezocht worden en de ZZPR.nl app gebruikt worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven.

Wij verzamelen niet-identificeerbare informatie over gebruikers van de website en ZZPR.nl app:

 • Datum en tijd van uw toegang
 • De bron vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website
 • Het besturingssysteem dat u gebruikt
 • De onderdelen van de website of app die u bezoekt
 • De pagina’s van de website of app die u heeft bezocht
 • Informatie over het type apparaat dat u gebruikt
 • Het materiaal dat u opstuurt of downloadt van de website.

Wij verzamelen identificeerbare informatie als het gaat om u als zzp-er werkzaam via ZZPR.nl., welke van belang is voor onze dienstverlening. U kunt hierbij denken aan: 

 • Naw-gegevens
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • Gegevens over uw opleidingen 
 • Uw beschikbaarheid
 • Pasfoto
 • Identiteitsbewijs

ZZPR.nl maakt gebruik van cookies (zie ook cookie verklaring)en web statistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren.

Wij verzamelen uw persoonsgegevens

Wij verzamelen uw persoonsgegevens om contact met u te kunnen onderhouden, ter analyse en voor een betere dienstverlening.

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens

ZZPR.nl bewaart persoonsgegevens in overeenstemming met de wet niet langer dan noodzakelijk in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

Uw rechten

U hebt het recht om een verzoek in te dienen voor: 

 • Inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken
 • Rectificatie van uw persoonsgegevens
 • Verwijdering van uw persoonsgegevens of beperking van verwerking (beperking van verwerken onder bepaalde omstandigheden zoals bijvoorbeeld bij een wettelijke verplichting)
 • Uw identiteit op uw verzoek te kunnen vaststellen aan de hand van uw persoonsgegevens

ZZPR.nl maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming dat enkel gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking met inbegrip van profilering.

 • Voor kandidaten, zzp’ers en opdrachtgevers met een account

Indien u een eigen account hebt, heeft u inzage in een groot deel van uw persoonsgegevens en kunt u als kandidaat of zzp-er de gegevens voor het recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid) downloaden. 

Als de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming heeft u ook het recht om uw toestemming op enig moment in te trekken. 

Let op:
Het intrekken van uw toestemming is echter niet van invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking op basis van uw eerdere toestemming, wanneer deze betrekking hebben op een overeenkomst of een wettelijke verplichting voor ZZPR.nl.

Toestemming intrekken

 • Bij toestemming intrekken van het ontvangen van informatie voor nieuwsberichten, evenementen, alerts of andere berichten kunt u zich afmelden via de afmeldmogelijkheid in de mail.
 • Uw gegevens wijzigen of verwijderen welke u zelf niet kunt aanpassen, neem dan gerust contact op met uw contactpersoon of vestiging.

Klachten

Heeft u vragen, opmerkingen of een klacht over de bescherming van uw persoonsgegevens door ZZPR.nl, neem dan contact op met de vestiging of uw contactpersoon. U kunt ook schriftelijk of per e-mail contact met ons zoeken: 

ZZPR.nl
Europalaan 30
5232 BC s’-Hertogenbosch
U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken via het volgende e-mailadres: privacy@zzpr.nl
Daarbij heeft u het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Datalek

Is er sprake van een datalek, vermoed u verlies of ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens, laat het ons dan direct weten. Wij verzoeken u dit te melden via ons emailadres: privacy@zzpr.nl 

Beveiliging

ZZPR.nl doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beschermen. Wij doen dat aan de hand van ons informatiebeveiligingsbeleid. Wij hebben daartoe, rekening houdend met de laatste stand van de techniek, fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen getroffen om onrechtmatig gebruik te voorkomen. Deze maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd.

Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is ZZPR.nl met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen. 

U dient ervan bewust te zijn dat u zelfverantwoordelijk bent voor de beveiliging van uw computerapparatuur en/of telefoon en van uw eigen internetverbinding, en dat deze nooit 100% veilig is. De verzending van persoonsgegevens via internet geschiedt dan ook op uw eigen risico. De juiste werking en beveiliging van de ZZPR.nl app is alleen van toepassing wanneer het device, waar de ZZPR.nl app op is geïnstalleerd, voorzien is van de officiële versies van besturingssystemen van Google (Android) en Apple (iOS) die door ons worden ondersteund.

Wijzigingen

ZZPR.nl kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy statement. Het meest actuele privacy statement is te allen tijde in te zien op de website en via de ZZPR.nl NL. We raden u aan het privacy statement regelmatig na te lezen. Deze versie is opgesteld in maart 2019.

Meer weten?

Je kan ons natuurlijk altijd bellen voor vragen. Jouw wensen en behoeften zijn voor ons belangrijk en staan centraal. Elke dag opnieuw met frisse moed is ZZPR.nl er voor jou!

Neem contact met ons op

Download nu gratis de ZZPR.nl app!